poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Porozmawiajmy: Jak wygląda świat według kotów? KONKURS :) :) :)

Witajcie po długiej przerwie! Pamiętacie jeszcze o Franku i Bruni? ;)

Na miły początek powrotu mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać zestaw karmy PreVital. Wystarczy w komentarzu odpowiedzieć na pytanie: "Jak wygląda świat według kotów?" Odpowiedzi mogą być również w formie grafik, kolaży, rysunków, forma dowolna, im więcej kreatywności, tym lepiej ;) Każdy uczestnik może zgłosić kilka odpowiedzi lub prac.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 18. kwietnia, natomiast wyniki zostaną ogłoszone dzień później na naszym blogu. Zapraszamy do zabawy i dyskusji na temat świata według kotów :)

Szczegółowy regulamin konkursu:


1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma ONE House Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem), 
2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
3. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 11.04.2016 do dnia 18.04.2016.
4. Dnia 19.04.2016 na blogu „Koci Blog Franka i Bruni” zostaną ogłoszone wyniki.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 2 osoby, będące przedstawicielami Organizatora oraz właściciel strony www „Koci Blog Franka i Bruni” (zwany dalej Blogerem), na której jest przeprowadzany konkurs. 6. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą: pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §5, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 7. Przez członkówów najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 
2. Zasady konkursu
1. Laureatami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Jeśli laureatem Konkursu zostanie osoba poniżej osiemnastego roku życia, niezbędne do odbioru nagrody jest wysłanie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, na udział w Konkursie, na adres ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PreVital – zgoda”. Zgoda powinna być wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie. 
3. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy za pośrednictwem komentarza na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/ wykonać następujące czynnościci:
a) W wyznaczonym przez Blogera terminie odpowiedzieć na zadane pytanie – w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/ 
b) Nagrodę wygrywa 1 osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na zadane w konkursie 
Jak wygląda świat według kotów?
4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez umieszczenie odpowiedzi w komentarzu we wpisie konkursowym na http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/  5. Na zakończenie konkursu Komisja wybierze 1 zwycięską pracę, a jej autor zostanie nagrodzony.
6. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja brać będzie pod uwagę oryginalność, pomysłowość przesłanej pracy. 7. Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 19.04.2016 na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji. 9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatkówów. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
3. Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie. 
2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nagrody

Nagrodą są prezenty od Organizatora w postaci produktów marki PreVital: Pełnoporcjowa karma sucha dla kotów, 3 musy oraz 7 saszetek o różnych smakach.

5. Odbiór nagród

1. Nagroda zostanie dostarczona do Laureatów drogą pocztową lub kurierem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 2 poniżej.
2. Warunkiem otrzymania przez Laureatów nagrody jest przekazanie Blogerowi w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. Laureat przekazuje Blogerowi dane potrzebne do wysyłki nagród, a następnie  ten przekazuje je Organizatorowi, który przesyła nagrody do Laureata. W przypadku nie podania przez Laureata powyższych informacji nagroda przepada. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 
2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs – Blog PreVital” na adres: ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa.
4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora, która rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji, podejmowane w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik, składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od terminu rozpatrzenia reklamacji. 
5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa – http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/ , będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. 
7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 
8. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora. 

Pozdrowienia,
8 komentarzy:

 1. Witamy! U Was jak zwykle piękne zdjęcia i miłe klimaty ;) My w konkursie nie weźmiemy udziału, bo sami organizowaliśmy podobny, więc przysmaki testujemy ;) Mam nadzieję, że zostaniecie dłużej, bo przyjemnie do Was się zagląda. Pozdrawiamy!

  OdpowiedzUsuń
 2. Moje widzą świat wyjątkowo prosto... Czy wróciłam nie spóźniona, czy nałożyłam po powrocie należytą porcję saszetki, czy kuwetki czyste, czy miski pełne suchych chrupków, i czy woda świeża... A potem jest zajmowanie legowisk - trochę spinek w sprawie pudła, ale że są legowiska i drapak to jakoś się obdzielają... Tak widzą ogółem, a szczegółem każdy z tych sześciu jestestw jakie mam... Hm... Myślę, że wyszłaby powieść ;)
  Kiedyś Was spotkałam i obserwowałam mimo ciszy, fajnie, że wróciliście :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Oooo, często myślałam co tam u Was.
  Kotki maja się dobrze widać ....
  Teraz musicie częściej wrzucać posty i mnóstwo pięknych zdjęć :-)
  Pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń
 4. kochane kocie- kłębuszki :)! i jakie wtulane !

  OdpowiedzUsuń
 5. Świat według Williama:
  No, zadzwonił, wstawaj, ej wstawaj!!! Dlaczego nie wstajesz??? Wstawaaaajjjjjjjj. Przecież mam nie pełną miskę chrupek, znów ci wodę wypiję z kubka. Wstańńńń.
  O nie, nie reagujesz jak wołam to masz.
  Podeptam cię, tak tak, i raz i dwa, prawa, lewa.
  No otworzyłaś oko!!! Miałłłłłłłłł.
  Pół godziny później...
  Dobre te chrupki, mniam, mniam. Ale zaraz, co ona ma? Szyneczka???
  Ściągnę, może nie zauważy.
  Zauważyła, ale dała.
  I tak nie zjem, nie jadam takich rzeczy.
  Mrauuuuu, trzeba by się zdrzemnąć, ale poczekam aż wyjdą, bo te dzieciaki i tak mi nie dadzą spać.
  Ooooo idzie ten mały potworek co mnie "tuli". Zaraz się odwdzięczę :)
  I w długą. Za drzwiami mnie nie znajdą.
  Znaleźli, kurcze znów. Skąd oni wiedzą, że tam się chowam?
  Poszli. Idę spać.
  Wiele godzin później...
  Co się dzieje? Kto tak hałasuje? Już wrócili? Przecież dopiero oko zamknąłem. Ech. No ale poleżę jeszcze.
  Albo nie, idę pomiałczeć o jedzenie. Niech dosypie do pełna :)
  Może porobię coś konstruktywnego? Gdzie moja piłeczka? Potworek pewnie zabrał. Gdzie on jest?
  O jest piłka, pobawię się przed spaniem.
  Ciężki dziś dzień jakiś.
  Ale się umęczyłem, zjem i idę spać.
  Tylko najpierw kąpiel, potowarzyszę dzieciakom, z nimi jest wesoło, bo mogę ich łapać przez szybę kabiny.
  A za te "tulenie" zrobie kupę podczas ich kąpieli, niech mają aromaty. Hahaha.
  Ale się drą. O co im chodzi? Jedna mała kocia kupka a afera jakby słoń narobił.
  Idę spać.
  Dobranoc.
  Rano znów cię obudzę :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Super, że wróciliście :*

  Świat według kotów jest bardzo kreatywny - ciągle mają siłę na zabawę, psoty, harce i swawole ;) mój Tomuś codziennie mnie zaskakuje - ostatnio szukaliśmy go pół dnia, a schował się za wanną i najwidoczniej bylo mu tam bardzo wygodnie hihi

  Pozdrawiamy,
  Kasia i Tomuś

  OdpowiedzUsuń
 7. Hahaha, pięknie wyglądają, Brunia jaka zadowolona :D

  A co tam, też weźmiemy udział w konkursie, może uda nam się wygrać karmę :)

  Świat według kotów kręci się tylko wokół nich samych, to one są w centrum świata Dużych i ich potrzeby są najważniejsze haha, a my tak je kochamy że zgadzamy się na to z przyjemnością!

  Całuję,
  Marta, Jonek i Gazik

  (mój mail: martawierzch1989@onet.pl)

  OdpowiedzUsuń
 8. Koci świat jest skomplikowany, zdecydowanie bardziej niż ludziów. Codziennie rano musimy wskakiwać do łóżka dużych i przypominać im, że czas nas nakarmić, że miski są w połowie puste, że czas na przytulanie i drapanie - dlaczego oni tego nie mogą zapamiętać i ustawiać po prostu budzika?! Najgorsze kiedy przynosi mi mięso, a ja akurat mam ochotę zjeść puszkę... Ale duża chyba mnie nie rozumie, jest jakaś dziwna. Wyraźnie proszę o puszkę o smaku kurczaka, a ona mi daje jakąś wołowinę. Rozumiecie?! Za każdym razem muszę wyrzucać wszystko z miski, wtedy chyba dopiero do niej dociera. Ej, a może ona jest głucha i muszę wszystko pokazywać? Muszę rozważyć tę myśl. Najlepiej zaraz po jedzeniu, kiedy siadam na parapecie i oglądam góry, latające w innym świecie za szybą ptaki - te tłuste, przestępne ptaszyska. A wiecie, że niedawno się przeprowadziłam? Teraz mam dwa okna, na których mogę siedzieć! Co prawda wcześniej tułałam się po tym innym świecie, wśród samochodów, często głodna, bardzo smutna... Teraz jest mi lepiej przy Dużej - jest mi ciepło, mam co jeść... Nawet mogę spać w łóżku, rozumiecie, ŁÓŻKU. Ostatnio mama zabrała mnie do takiej sympatycznej Pani, tam było dużo innych kotków, niektóre w dziwnych ubrankach, przestraszone - nie rozumiem dlaczego, bo mi tam było dobrze. Pani mnie oglądała, mówiła jaka to jestem piękna, że mam duży brzuch.. Właśnie brzuch. Mama znowu jest jakaś dziwna. Wzięła mnie z innego świata wychudzoną i brudną. Dawała mi jedzonko, nie pozwoliła wrócić na ten drugi świat, trzyma mnie w czterech ścianach, ale powiem Wam, że tutaj jest fajnie. Po dwóch miesiącach zaczęła się denerwować, że mój brzuch jest duży, a ja chodzę nerwowa. Myślała, że na coś choruję. A przecież... ja tylko byłam w ciąży. Ale wiecie co? Moja mama powiedziała tej Pani, że nie można usunąć maluchów, że ona nie będzie zabijała. Poczułam wtedy, że to jest najlepsza mama na świecie i od tamtej wizyty kocham ją podwójnie, codziennie jej to pokazuję. Trzy dni temu urodziłam - trzy maluchy. Mama się popłakała siedząc przy mnie, nie wiem dlaczego skoro wszystko było dobrze, maluchy zdrowe, ja szczęśliwa... Płakała i śmiała się na zmianę - mówiłam już, że jest dziwna, prawda? No więc takie mam życie teraz... Królewskie - jem, śpię, tulę maleństwa i jestem drapana przez Mamę i Tatę. A mówiłam już, że kocham jeść? Ale spokojnie, nie jestem taka pazerna... Podzieliłabym się tą karmą od Was z moimi kumplami, którzy żyją w tym innym świecie, za oknem. Mama mówi, że to są "bezdomniaczki", ale ja wiem, że ona im pomoże
  i też znajdą swoje domki i swoich Dużych.

  OdpowiedzUsuń